• Profesionalitu zamestnancov chceme stavať na základe odbornosti, osobnostnom rozvoji, edukácii a Etickom kódexe sociálnych pracovníkov a asistentov sociálnej práce.
  • Etickosť, na základe ktorej je mať vždy morálne a odborne kompetentných zamestnancov, ktorí s klientom a jeho rodinou vytvoria vzájomný vzťah na báze podpory, slobody a dôvery.
  • Vytvárame cieľavedome dlhodobé, pozitívne vzťahy s prijímateľmi a zainteresovanými stranami. Akceptujeme slobodnú voľbu klienta jeho potreby a očakávania, prioritou je spokojný klient.
  • Validizácia (hodnotenie), ktorou monitorujeme, analyzujeme a priebežne vyhodnocujeme požiadavky, očakávania a spokojnosť prijímateľov sociálnych služieb. Prijímateľ sociálnej služby (PSS) je naším partnerom a jeho názor je pre nás dôležitý.
  • Systém manažérstva kvality, ktorú chceme uplatňovať ako nástroj trvalého zlepšovania a poskytovania sociálnych služieb v dennom stacionári Fidea.
  • Neustále sa podieľame na zlepšovaní podmienok a rozvoji našich aktivít, kladieme dôraz na profesionalitu zamestnancov, zvyšovaním ich odbornej úrovne a ich kompetentnosti v prístupe a v postoji k PSS.
  • Vytvárame pracovné prostredie, ktoré eliminuje riziká, vylučuje vznik  možných chýb, a podporujúce vzájomnú dôveru, zodpovednosť, motiváciu a tímovú prácu.
  • Vytyčujeme, pravidelne vyhodnocujeme a aktualizujeme strategické a ostatné ciele zariadenia.
  • Podporujeme PSS pri prekonávaní sociálnej izolácie, pri nadobúdaní a rozvoji sociálnych zručností, schopností, v rámci aktívneho zapájania sa do zmysluplnej pracovnej činnosti a tiež návrate do prirodzeného fyzického a sociálneho prostredia.