Stravovanie:
Stravovaním sa považuje zabezpečenie stravovania počas prítomnosti prijímateľa sociálnej služby v zariadení. Obed je zabezpečený dodávateľskou formou.

Platný od 01.03.2019


Prijímateľ sociálnej služby s posudkom odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby

 platí úhradu za poskytovanie sociálnej služby v dennom stacionári.
Úhrada za poskytovanie sociálnej služby /mesačný poplatok:

5€ / mesiac

Zahŕňa v sebe poskytovanie sociálneho poradenstva, sociálnu rehabilitáciu a krízové poradenstvo. Ďalej zahŕňa užívanie priestorov denného stacionára a jeho vybavenia, užívanie ďalších priestorov určených na pracovnú terapiu a záujmovú činnosť a prostriedkov určených na terapiu prácou a záujmovú činnosť. Užívanie vyhradených spoločných priestorov a ich vybavenia, upratovanie a pomoc pri úkonoch sebaobsluhy.

Desiata – káva, čaj, pochutiny                0,0 € / deň

Obed                                                       2,90 € / deň

olovrant – káva, čaj, pochutiny              0,0 € / deň

Fyzioterapia:

Masáž                                                           0,0 €

Parafín, elektroliečba                                    0,0 €

Oxygenoterapia                                            0,0 €


Prijímateľ sociálnej služby bez posudku odkázanosti (samoplatca)

platí úhradu za všetky poskytované sociálne a iné dohodnuté služby.

Úhrada za pobyt v dennom stacionári a služby s tým spojené:

  • do 4 hodín                                   4,00 € / deň
  • viac ako 4 hodín                          8,00 € / deň
  • úhrada za stravovanie je              3,20 € / deň
  • dohodnuté služby, rozsah a výšk a úhrady sa dohodnú v zmluve