MOTTO:  „Starajúc sa o šťastie iných, nachádzame vlastné.“   (Platón)

KTO SME ?

Sme nezisková organizácia, ktorá v roku  2016 zriadila denný stacionár s názvom FIDEA, čo v latinčine znamená VIERA.    A  my veríme, že každý má nárok na peknú starobu v komunite blízkych.

Denný stacionár je sociálna služba s denným pobytom, poskytovaná seniorom, ktorí žijú sami v domácnosti, no chcú svoj denný program zmysluplne naplniť a nemyslieť na samotu. Taktiež je určená pre seniorov, ktorí žijú v rodinách s ekonomicky aktívnymi príslušníkmi rodiny.

V zmysle zákona DS poskytuje:

  • pomoc pri odkázanosti na pomoc  inej fyzickej osoby
  • sociálne poradenstvo
  • sociálnu rehabilitáciu
  • stravovanie  a iné.